Rechtsgebieden

Mr. A.J.C.W. Scholte – van de Ven heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: personen- en familierecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied. 

In het personen- en familierecht staat zij cliënten bij, onder meer in het kader van: 

  • Echtscheiding en verbreking samenleving;
  • Boedelverdeling bij gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
  • Ouderschapsplannen, ouderlijk gezag, verdeling zorg- en opvoedingstaken (omgang), alimentatie en informatieplicht;
  • Beschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gezagsbeëindiging), waarbij veelal geprocedeerd wordt tegen de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en William Schrikker Groep;
  • Afstamming (vervangende toestemming erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, vernietiging erkenning);
  • Adoptie.


Ook het jeugdrecht maakt onderdeel uit van het personen- en familierecht. 

Zij wordt regelmatig door de Rechtbank benoemd als bijzondere curator in het kader van afstammingskwesties (1:212 BW) en in aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding, dan wel het vermogen van de minderjarigen, indien sprake is van een belangenstrijd (1:250 BW), in welke zaken zij de Rechtbank dient te adviseren en zij minderjarigen bijstaat. 

Daarnaast wordt zij door de Rechtbank benoemd als advocaat voor minderjarigen, die te maken krijgen met een machtiging tot plaatsing in gesloten jeugdhulp (gesloten uithuisplaatsing).

Tot slot is mr. Scholte – van de Ven gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht en neemt zij deel aan de piketregeling van de Raad voor Rechtsbijstand. Cliënten die worden opgenomen op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) voorziet zij van advies en bijstand, zodra deze cliënten op basis van voornoemde wetten een crisismaatregel / inbewaringstelling ontvangen en verzoeken tot voortzettingen daarvan dan wel verzoeken tot verlening / verlenging van een zorgmaatregel.